DISCLAIMER

 

 

 © 2003-2008
Stichting Milieunet

 Inhoud
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gegevens voor de website zijn weergegeven, kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid worden geaccepteerd. Voor eventuele verbeteringen houdt de redactie zich gaarne aanbevolen.


Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Stichting Louis d'Eco geen invloed heeft. Stichting Louis d'Eco kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.


Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke (kan ook per e-mail) toestemming van de rechthebbende.